Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Αξιοποίηση του μικροβιώματος της Κονσερβολιάς Αμφίσσης για την παραγωγή βιολειτουργικής επιτραπέζιας ελιάς, με την εφαρμογή βιοπληροφορικών – μοριακών μεθόδων”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Αξιοποίηση του μικροβιώματος της Κονσερβολιάς Αμφίσσης για την παραγωγή βιολειτουργικής επιτραπέζιας ελιάς, με την εφαρμογή βιοπληροφορικών – μοριακών μεθόδων (MICROBIOLIVE) με κωδικό ΣΤΕΡ1-0026295 στα πλαίσια της Δράσης “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3” κωδικό ΟΠΣ 3130 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020”