Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης Έργου “Ποιοτική αναβάθμιση αποπρασινισμένων πορτοκαλιών και μανταρινιών, με περιορισμό της μετασυλλεκτικής έκθεσης στο αιθυλένιο μέσω εισαγωγής καινοτόμων φυσικών απλών τεχνικών”

Έχοντας υπόψη την αριθμ. 24 απόφαση της 10ης/03.06.2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης Έργου “Ποιοτική αναβάθμιση αποπρασινισμένων πορτοκαλιών και μανταρινιών, με περιορισμό της μετασυλλεκτικής έκθεσης στο αιθυλένιο μέσω εισαγωγής καινοτόμων φυσικών απλών τεχνικών», με ακρωνύμιο OraMa2degreen και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00294,που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2, του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Καταληκτική ημερομηνία προτάσεων έως τις 19-6-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30