Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Καινοτόμα εφαρμογή σύγχρονών προϊόντων θρέψης και διεγερτών στις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας με μειωμένες εισροές συμβατικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων»

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ–ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Καινοτόμα εφαρμογή σύγχρονών προϊόντων θρέψης και διεγερτών στις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας με μειωμένες εισροές συμβατικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων», με ακρωνύμιο FERTINNO και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00278, που χρηματοδοτείται στα πλαίσια της Δράσης 2 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 16.1 – 16.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:30.