Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Καινοτόμος χρήση όζοντος στην αλυσίδα μετασυλλεκτικών χειρισμών ξηρών σύκων για παραγωγή σταθερών και ποιοτικών τελικών προϊόντων με μειωμένη εισροή χημικών και μοριακή ταυτοποίηση της αυθεντικότητάς τους»

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ–ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Καινοτόμος χρήση όζοντος στην αλυσίδα μετασυλλεκτικών χειρισμών ξηρών σύκων για παραγωγή σταθερών και ποιοτικών τελικών προϊόντων με μειωμένη εισροή χημικών και μοριακή ταυτοποίηση της αυθεντικότητάς τους», ακρωνύμιο FIGOZONIS-MOL και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00273 που χρηματοδοτείται στα πλαίσια της Δράσης 2 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 16.1 – 16.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:30 μ.μ.