Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Θωράκιση της ασφάλειας τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας μέσω της δυνατότητας πρόβλεψης της αλλοίωσης από μύκητες και της απειλής από μυκοτοξίνες στην περιοχή της Μεσογείου υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής».

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «Θωράκιση της ασφάλειας τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας μέσω της δυνατότητας πρόβλεψης της αλλοίωσης από μύκητες και της απειλής από μυκοτοξίνες στην περιοχή της Μεσογείου υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής», ακρωνύμιο FunShield4Med και κωδικό GA1010079173