Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα μελών του ΕΣΙ του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα μελών του ΕΣΙ του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ)

Κατόπιν της απόφασης ΔΣ θέμα 27/119η/05-09-2018 με θέμα «Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου» και λαμβάνοντας υπόψη πως ο αριθμός των υπηρετούντων ερευνητών Α΄ και Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ) δεν επαρκεί για την συγκρότηση του πενταμελούς ΕΣΙ του, καλούνται οι ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας άλλων Ινστιτούτων του ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” με αντικείμενο τη χημεία – τεχνολογία τροφίμων ή συναφές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υποψηφιότητα ως μέλη στο ΕΣΙ του ΙΤΑΠ για τις εκλογές που θα γίνουν στις 17-10-2018.