Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Excellence hub in green technologies: Introducing innovation ecosystems in the Mediterranean food value chain»

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ–ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Excellence hub in green technologies: Introducing innovation ecosystems in the Mediterranean food value chain», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ EXCEL4MED που υλοποιείται στα πλαίσια του HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04 (ΗORIZON EUROPE).

Καταληκτική ημερομηνία 24.1.2024 και ώρα 14:30 μ.μ