“Πρότυπο Έξυπνο Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Ποιότητας και της Ασφάλειας Φρέσκων Προϊόντων Πουλερικών – QAPP” Τ1ΕΔK-04344

Τίτλος έργου :“Πρότυπο Έξυπνο Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Ποιότητας και της Ασφάλειας Φρέσκων Προϊόντων Πουλερικών – QAPP” T1ΕΔΚ-04344

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου για το ΙΤΑΠ: Δρ. Χ. Τάσσου

Συμμετέχοντες φορείς: VERTOYO OE (Συντονιστής), KOTINO AEBE, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΙΤΑΠ), ΑΠΘ-ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΠΑ-ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Έναρξη – Λήξη: 9/7/2018-8/7/2021

Προϋπολογισμός του έργου για το ΙΤΑΠ: 190.987,00 €

Σκοπός του έργου: Ο σκοπός του έργου “QAPP” είναι η δημιουργία επιστημονικής γνώσης που θα οδηγήσει στην κατανόηση των διεργασιών (βιοχημικές, μικροβιολογικές μεταβολές) που υφίστανται σε τα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας ήτοι: παραγωγή, τυποποίηση, συντήρηση και διακίνηση των υπό εξέταση προϊόντων. Το όραμα της πρότασης “QAPP” είναι η ανάπτυξη ενός Έξυπνου Πλαισίου Διαχείρισης της Ποιότητας και Ασφάλειας προϊόντων, βασισμένων σε κοτόπουλο, που θα υποστηρίζεται από μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα υπηρεσιών Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) η οποία θα ενσωματώνει μεθόδους, δεδομένα και εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων για όσους δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά. Μέσω των εφαρμογών του έργου QAPP θα παρέχονται συγκεκριμένα οφέλη όπως: (ι) ποσοτικοποιημένες προβλέψεις της ποιότητας & ασφαλείας ευπαθών προϊόντων διαμέσου της παραγωγικής & τροφοδοτικής αλυσίδας, (ii) αποτελεσματικός έλεγχος και μείωση απώλειας/σπατάλης τροφίμων και (iii) συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ (πχ EC Reg. No 2073/2005) για τα μικροβιολογικά κριτήρια στα τρόφιμα.

Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα υπηρεσιών ΤΠΕ “QAPP”, θα εμπεριέχει ένα διαδικτυακό πρωτοποριακό σύστημα αποθήκευσης δεδομένων και μοντέλων, το οποίο θα επιτρέπει την ενσωμάτωση ετερογενών πληροφοριών που προέρχονται από το μικροβιακό οικοσύστημα τροφίμων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής τους. Οι ετερογενείς αυτές πληροφορίες θα αποτελούνται από: (i) συμβατικές μικροβιολογικές αναλύσεις, (ii) προηγμένη ανάλυση σήματος, πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα από φασματοσκοπικές μετρήσεις (δονητική φασματοσκοπία) και φάσματα χημείας επιφανειών, που θα προκύπτουν με τη χρήση μη επεμβατικών αναλυτικών οργάνων, (iv) μεθόδους εξόρυξης γνώσης και μοντέλα πρόβλεψης μικροβιακού πληθυσμού ή ποιότητας. Συγκεκριμένα θα μελετηθούν προϊόντα με βάση το κοτόπουλο (κιμάς/μπιφτέκι & άλλα) και θα χρησιμοποιηθούν ως συστήματα μοντέλων για να επικυρώσουν την προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση θα οδηγήσει σε μια ολιστική εικόνα της ποιότητας των υπό-εξέταση προϊόντων, συμβάλλοντας σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τη διεύρυνση της εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε άλλα τρόφιμα.

Η στοχευμένη επιστημονική ανακάλυψη είναι η συνδυαστική χρήση συμβατικών μικροβιακών δεδομένων, ‘omics’ μέσω των φασματοσκοπικών σημάτων και μετρήσεων στο πλαίσιο ενός Συστήματος Παρακολούθησης βασισμένο στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο τελικός στόχος της ολιστικής προσέγγισης της πρότασης είναι να υλοποιήσει ένα σύστημα αναφοράς για την παρακολούθηση της ποιότητας του τρόφιμου με χρήση τεχνολογιών επόμενης γενιάς (ανοικτές αρχιτεκτονικές λογισμικού/web services, Machine2Machine/Internet of Things, Data Analytics/Machine Learning) για την διασφάλιση της ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων, μέσω της ενσωμάτωσης και κατόπιν ανάλυσης πολύπλοκων δομημένων ή μη δεδομένων πληροφοριών (data), επιτρέποντας την πρόβλεψη του επιπέδου ασφάλειας και ποιότητας σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η ενσωμάτωση θα παρέχει ολοκληρωμένους χάρτες ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπό εξέταση τροφίμων, καθώς και προγνωστικά μοντέλα συμβολής μεμονωμένων μικροοργανισμών στην λήψη απόφασης σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Με άλλα λόγια, το προφίλ των προϊόντων θα βασίζεται σε μαζική και συστηματική συλλογή πληροφοριών σε διαφορετικούς χρόνους αποθήκευσης και θερμοκρασίες, και αποτυπώματα τροφίμων που βασίζονται σε αισθητήρες, σε οποιαδήποτε στιγμή. Η Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Υπηρεσιών ΤΠΕ “QAPP” θα διασφαλίζει άμεσα την ποιότητα και την ασφάλεια κρέατος πουλερικών με μακροπρόθεσμο όραμα την περαιτέρω επέκταση σε άλλους κλάδους τροφίμων. Έτσι η εμπορική αξιοποίηση και τα οφέλη για τις συμμετέχουσες ΜΜΕ αναμένονται να είναι εξαιρετικά υψηλά.