ΤΕΧΝOΛOΓΙKH ΥΠOΣΤHΡΙΞH ΠAΡAΓΩΓΙKΩΝ ΦOΡΕΩΝ

Επίλυση προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία, διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων και ανάπτυξη νέων προϊόντων με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών.

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ