ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τομέας Έρευνας: Βιοτεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων & Αξιοποίησης Υποπροϊόντων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων έχουν υλοποιηθεί στο εργαστήριο ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Διαμέσου αυτών των έργων έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με πολλά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με την ελληνική βιομηχανία τροφίμων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και εγχώρια περιοδικά και έχουν ανακοινωθεί σε πρακτικά συνεδρίων. Τα αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται είναι τα εξής:

Τεχνολογία τροφίμων

 • Βελτίωση του ελαιολάδου με βιοτεχνολογικά μέσα (προσθήκη ενζύμων κατά τη μάλαξη) και μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του.
 • Φυσικοχημικές αλλαγές και δημιουργία ακρυλαμιδίου, κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος πατατών σε διάφορα έλαια.
 • Διερεύνηση της περιεκτικότητας βιοδραστικών πολυσακχαριτών (β-γλυκανών) αυτοφυών μανιταριών και δημητριακών (σιτάρι, κριθάρι και βρώμη), με σκοπό την προσθήκη τους σε τρόφιμα για την παραγωγή νέων ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Φυσικοχημικές αναλύσεις σε τρόφιμα.
 • Συντήρηση δημητριακών σε ελεγχόμενη τροποποιημένη ατμόσφαιρα αζώτου.

 

Αξιοποίηση Γεωργικών Υποπροϊόντων

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αξιοποίηση των απόνερων ελαιουργείων με τεχνολογία μεμβρανών, ή/και με βιοτεχνολογικές και φυσικοχημικές μεθόδους (με ενεργό άνθρακα παρασκευασμένο από απόβλητα αγροτοβιομηχανίας).
 • Διαχείριση των επιβαρυμένων, με απόβλητα ελαιοτριβείων, εδαφών, με χρήση ζεόλιθου.
 • Χρήση αποβλήτων-υπολειμμάτων για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (κατσίγαρος και πυρηνόξυλο, λάσπη λυμάτων κ.α.).
 • Επεξεργασία αποβλήτων με μικροοργανισμούς με σκοπό παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας.
 • Καταστροφή των αποθεμάτων των αχρησιμοποίητων φυτοφαρμάκων, καθώς και άλλων υγρών αποβλήτων (ελαιοτριβείων, αστικών λυμάτων, στραγγισμάτων από ΧΥΤΑ κ.α.) με ηλεκτρόλυση.