«Υπερυψηλή υδροστατική πίεση για την παραγωγή βελτιωμένων προϊόντων τομάτας: Μελέτη συνθηκών και ανάπτυξη τεχνικών ελέγχου της διεργασίας.» ΠΕΝΕΔ. 03ΕΔ/876

Τίτλος έργου «Υπερυψηλή υδροστατική πίεση για την παραγωγή βελτιωμένων προϊόντων τομάτας: Μελέτη συνθηκών και ανάπτυξη τεχνικών ελέγχου της διεργασίας.» ΠΕΝΕΔ. 03ΕΔ/876

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος όλου του έργου: K. Μαλλίδης

Συμμετέχοντες φορείς: ΕΜΠ, ΑΠΘ

Χρόνος υλοποίησης: 2005-2009

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου:105.000 €

Φορέας χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ ΠΕΝΕΔ 2006 Κωδικός έργου: 03ΕΔ/876

Προϋπολογισμός έργου για το ΙΤΕΓΕΠ:58.000 €

Σκοπός του έργου: Στόχος του έργου είναι να μελετηθεί η επίδραση της υψηλής υδροστατικής πίεσης (ΥΥΠ) στην επιλεκτική αδρανοποίηση των πηκτηνολυτικών ενζύμων (πολυγαλακτουρονάση PG, πεκτυλ-μεθυλ-εστεράση, PME). Η αδρανοποίηση της PG και η διατήρηση σε κάποιο βαθμό της PME μπορεί να συμβάλει στη παραγωγή προϊόντων με πολύ υψηλό ιξώδες. ΄Eχουν δημοσιευθεί δύο εργασίες.

Επίσης στα πλαίσια του έργου αυτού εκπονήθηκαν δύο διδακτορικές διατριβές