ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

elgo dimitra

ΗΟΜΕ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Γενετικές Αναλύσεις Αγροτικών Προϊόντων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΠ – ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΠ – ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

  • Έλεγχος γενετικών τροποποιήσεων  σε σπόρους σποράς/άλευρα με  χρήση Real TimePCR για ανίχνευση  DNA αλληλουχιών στόχων  με εξειδικευμένους εκκινητές (Taqman) :

     √ 35S    ✓ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

    √ NOS   ✓ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

    √ β-actin   ✓ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

  • Προσδιορισμός ολικού DNA  και αυθεντικότητα  προϊόντων με χρήση

√ Φλουορομετρίας

√ Ηλεκτροφόρησης   αγαρόζης

√ β-actin

  • Ποσοτική ανίχνευση εξειδικευμένων γενετικών τροποποιήσεων – στόχων.
  • Προσδιορισμός  ολικού RNA με χρήση Real time PCR.
  • Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση έκφρασης γονιδίων στόχων (cDNA) για έλεγχο ποιότητας αγροτικών προϊόντων & δημιουργία γενετικής βιβλιοθήκης.
  • Γενετική ταυτοποίηση και αυθεντικότητα φυτικών ποικιλιών, μυκήτων, με χρήση γενετικών δεικτών RAPDs, SSR & SNPs.
  • Ανάλυση Πρωτεϊνών

√  Ανοσολογικές τεχνικές   Elisa  για έλεγχο πρωτεϊνών  GMOs

√  Ποσοτικός προσδιορισμός  ολικών πρωτεϊνών

√  Ηλεκτροφόρηση για πρωτεϊνικό προφίλ και δράση ισοενζύμων

  • Βιοπληροφορική ανάλυση

√  Σε  προσδιορισμό- σχεδιασμό εξειδικευμένων δεικτών (SSR, SNPs)  κατά
παραγγελία

√   Σε  προφίλ γενετικής έκφρασης  μεταβολικών διαδικασιών

√   Δημιουργία γενετικών  δένδρων  και προφίλ συγγένειας

Οι παραπάνω αναλύσεις υλοποιούνται στο διαπιστευμένο (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025) για ανίχνευση γενετικών τροποιήσεων Εργαστήριο Γενετικής Ταυτοποίησης (ΕΓΕΤΑ) του ΙΤΑΠ. Το συγκεκριμένο Εργαστήριο αποτελεί Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την ανίχνευση γενετικών τροποποιήσεων και μέλος του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Αναφοράς για την ανίχνευση γενετικών τροποιήσεων σε τρόφιμα και ζωοτροφές (European Union Reference Laboratory for GM Food and Feed, EURL-GMFF).


Ε-mail επικοινωνίας: biomol_nagref@yahoo.gr