ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ή/και ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ή/και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΗΟΜΕ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ » ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ή/και ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ή/και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Το ΙΤΑΠ αναλαμβάνει την ανάπτυξη νέων ή/και καινοτόμων ή/και λειτουργικών τροφίμων για λογαριασμό εταιριών τροφίμων. Γενικότερα, όταν απαιτούνται τεχνολογικές λύσεις πέραν της διαδικασίας παραγωγής των συμβατικών προϊόντων των εταιριών για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η οργανοληπτική και διατροφική ποιότητα στο χρόνο αποθήκευσής νέων καινοτόμων τροφίμων, το ΙΤΑΠ έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την ανάπτυξη προϊόντων τέτοιου τύπου, οπότε αναλαμβάνει τη μελέτη, την ανάπτυξη και το σχεδιασμό των συγκεκριμένων προϊόντων με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Αρχικά αναπτύσσονται προϊόντα σε εργαστηριακή κλίμακα με μια παραγωγική διαδικασία που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στάδια της βιομηχανικής παραγωγής αυτού. Στόχος είναι η βέλτιστη οργανοληπτική αξιολόγηση των τελικών προϊόντων και η διασφάλιση της ασφάλειας και σταθερότητάς τους. Εφαρμόζονται τεχνικές και μεθοδολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν με ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό των εταιριών για λογαριασμό των οποίων το ΙΤΑΠ αναπτύσσει τα τρόφιμα. Αφού οριστικοποιηθεί η «συνταγή» και η διαδικασία παραγωγής των προϊόντων, πραγματοποιείται και μελέτη των δεικτών ποιότητας και ασφάλειας τους με τον χρόνο. Για το τελικό προϊόν, το ΙΤΑΠ αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού και την μεταφορά τεχνογνωσίας από εργαστηριακή κλίμακα σε βιομηχανική για την αποδοτικότερη και ταχύτερη παραγωγή των νέων προϊόντων από τη βιομηχανία.