ΓΛΕΥΚΟΙ, ΟΙΝΟΙ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

ΗΟΜΕ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ » ΓΛΕΥΚΟΙ, ΟΙΝΟΙ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


  • Ανάπτυξη, επικύρωση και εφαρμογή μεθόδων αναλυτικής χημείας για τον προσδιορισμό συστατικών σε αμπελοοινικά προϊόντα
  • Παροχή συμβουλών όσον αφορά την τεχνολογία οίνων και επίλυση προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία οινοποίησης, συντήρησης και παλαίωσης των οίνων,
  • Σύνταξη μελέτης οινοποιήσιμων ποικιλιών πειραματικών αμπελώνων με σκοπό την αξιολόγησή τους και την ένταξή τους στον κατάλογο ταξινόμησης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Στοιχεία επικοινωνίας : τηλ.: 210 2828111

e-mail: mmetafa@nagref.gr