ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Shelf life)

ΗΟΜΕ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ » ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Shelf life)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Το ΙΤΑΠ αναλαμβάνει για λογαριασμό και σε συνεργασία με εταιρίες τροφίμων να προβεί στη μελέτη διατηρησιμότητας όλων των ειδών τροφίμων (κατεψυγμένων, ψυγμένων, αφυδατωμένων, εγκυτιωμένων κλπ). Διεξάγονται συστηματικά πειράματα διατηρησιμότητας των προϊόντων σε συνθήκες ενδιαφέροντος. Χρησιμοποιείται ο πλέον αποτελεσματικός πειραματικός σχεδιασμός και η κατάλληλη αναλυτική μεθοδολογία για τον ποσοτικό προσδιορισμό της διάρκειας ζωής των επιλεγμένων προϊόντων τροφίμων. Στο ΙΤΑΠ υπάρχει η εμπειρία, η υποδομή και η τεχνική δυνατότητα επιλογής και εφαρμογής των πλέον καταλλήλων και αποτελεσματικών μεθόδων. Γενικότερα, μελετώνται συνδυαστικά μικροβιολογικές αναλύσεις, αναλύσεις ποιοτικών παραμέτρων και ταυτόχρονη οργανοληπτική αξιολόγηση των δειγμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια αποθήκευσης των προϊόντων σε ελεγχόμενες θερμοκρασιακές συνθήκες (το εύρος κυμαίνεται ανάλογα με το προς μελέτη τρόφιμο).

Δύναται να χρησιμοποιηθεί και μεθοδολογία Επιταχυνόμενων Δοκιμών Διατηρησιμότητας (ASLT: Accelerated Shelf Life Testing) για ταχύτερη εκτίμηση της διάρκειας ζωής (Shelf life) των υπό έρευνα προϊόντων. H ανάλυση όλων των μετρήσεων δίνει και την δυνατότητα εντοπισμού των κρίσιμων σημείων ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας στην ψυκτική αλυσίδα και τον ποσοτικό προσδιορισμό της επίδρασής τους.