ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

elgo dimitra

ΗΟΜΕ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μικροβιολογικές Αναλύσεις Τροφίμων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΠ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΑΠ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέθοδοι απαρίθμησης:

 • Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα (ΟΜΧ)
 • Ζύμες – Μύκητες
 • Γαλακτικά βακτήρια
 • Εντεροβακτήρια (Enterobacteriaceae)
 • Κολοβακτηρίδια (Coliforms)
 • Escherichia cοli
 • Pseudomonas spp.
 • Θειοαναγωγικά κλωστρίδια
 • Clostridium spp.
 • Bacillus cereus
 • Staphylococcus aureus
 • Brochothrix thermosphacta
 • Alicyclobacillus spp.
 • Lactic Streptococci

Μέθοδοι ανίχνευσης και απαρίθμησης :

Μικροβιολογικός έλεγχος σε νερά:

 • ΟΜΧ 22 °C
 • OMX 37 °C
 • Total coliforms
 • Escherichia coli
 • feacal streptococci (Enterococcus)
 • Pseudomonas aeruginosa

Οι παραπάνω αναλύσεις υλοποιούνται στο διαπιστευμένο από το 2008 (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017) Εργαστήριο Μικροβιολογικών Αναλύσεων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων.


 E-mail επικοινωνίας: labitap.elgo@gmail.com